Press release from Companies

Published: 2024-04-15 17:30:00

Cyclezyme AB: Kallelse till årsstämma i Cyclezyme AB (publ)

Aktieägarna i Cyclezyme AB (publ), org. nr 559248-6889, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 10:30 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Registrering sker från kl. 10:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 6 maj 2024, och

- dels senast den 8 maj 2024 anmäla sitt deltagande till bolaget skriftligen per e-post till peter.falck@cyclezyme.se eller per post till Cyclezyme AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska rösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt medtas. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cyclezyme.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtts-registrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  2. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till oberoende styrelseledamöter med ett (1) prisbasbelopp till ordinarie ledamöter och två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av Peter Falck, Javier Linares-Pastén och Lotta Amsén samt nyval av Fredrik Arrigucci och Martin Bengtsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Leif Nilsson har avböjt omval.

Fredrik Arrigucci är civilingenjör i Kemiteknik med fysik och teknologie doktor i Elektroteknik/Signaler och System från Chalmers. Han har erfarenhet inom optimering, reglering och simulering av industriella processer samt affärsutveckling inom processindustrin. Han har arbetat som konsult på företag som Solvina AB och ÅF, samt haft egna bolag. Sedan 2019 är han engagerad i affärsutveckling på Plantvision AB.

Martin Bengtsson har en bred erfarenhet inom utveckling, projektering och driftsättning av processanläggningar inom kemi, livsmedel och vattenrening. Han har utbildning inom bioteknik med inriktning mot livsmedel. Från och med 2021 driver han sin egen konsultverksamhet inom projektledning och produktutveckling.

För en presentation av Peter Falck, Javier Linares-Pastén och Lotta Amsén hänvisas till bolagets webbplats, www.cyclezyme.se.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Maria Ekelund att vara huvudansvarig revisor.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund samt på bolagets hemsida www.cyclezyme.se senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Begäran om upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integri­tetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________

Lund i april 2024

Cyclezyme AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Falck, VD

Cyclezyme AB (publ)

Email: peter.falck@cyclezyme.se            

Telefon: 076-0099344

Om Cyclezyme

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund.

Läs mer hos Cision
Read more about Cyclezyme AB